Bogata biedna Gmina Zaklików

Data dodania: 20 lutego 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Edukacja | Jeden komentarz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaklikowie zakończył właśnie okres sprawozdawczy ze swej działalności za ubiegły 2014 rok. OPS w Zaklikowie wykonuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji państwowej.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaklikowie Agnieszka Suchora z upoważnienia Burmistrza Zaklikowa uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania pomocy osobom potrzebującym. Kadra pracownicza OPS liczy18 osób zatrudnionych zarówno na umowy o pracę jak i na umowy zlecenia.

Kierownik OPS – 1osoba, główna księgowa – 1 osoba, pracownik socjalny – 4 osoby, obsługa zadań świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 2 osoby, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 osób, asystent rodziny – 1 osoba, wychowawcy świetlic środowiskowo-profilaktycznych w Zdziechowicach, Lipie i Zaklikowie – 4 osoby.

Z dostępnych zestawień statystycznych wynika, iż OPS w Zaklikowie w roku 2014 r. realizując zadania pomocy państwa w zakresie dożywiania udzielił takiej pomocy 658 osobom, z czego 447 osób zamieszkuje na terenach wiejskich, a 211 osób zamieszkuje na terenie miasta Zaklików.

Wśród tej grupy 658 osób objętych dożywianiem, 451 osób to dzieci w grupie wiekowej od narodzin do ukończenia nauki gimnazjalnej. Spośród 451 dzieci objętych dożywianiem 302 dzieci zamieszkuje na terenach wiejskich a 149 dzieci zamieszkuje na terenie miasta Zaklików.

Statystyki wskazują, że koszt programu dożywiania wynosi ogółem 200 000,00 zł., w tym pomoc dla osób zamieszkujących na terenach wiejskich wynosi kwotę ok. 130 000,00 zł.

Obciążenie finansowe kosztami dożywiania ponosi wspólnie  – państwo (dotacja) około 140 000,00 zł. oraz samorząd gminny ok. 60 000,00 zł. Forma „dożywania” może przyjąć formę zasiłku celowego, świadczeń rzeczowych lub posiłku.

Z posiłku skorzystało łącznie 343 osoby, w tym 216 osób zamieszkujących na terenach wiejskich, którym wydano łącznie 50 933 posiłki, których koszt wyniósł ok. 150 000,00 zł. Kwota pomocy w formie zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych wyniosła ok. 50 000,00 zł.

Następną odrębną formą pomocy społecznej były przyznane  w 2014 r. zasiłki stałe, zasiłki okolicznościowe, zasiłki celowe i w naturze. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaklikowie przyznał taką formę zasiłków 872 osobom z 474 rodzin. Niektóre osoby skorzystały jednak z kilku form pomocy, gdyż wyróżniało ich kilka podstaw do otrzymania zasiłku np. ubóstwo, bezrobocie i długotrwała choroba.  Łączna kwota przyznanych z tej puli zasiłków wynosi ok.  970 000,00 zł.

Podstawy przyznania zasiłków to:

–   ubóstwo – 387, w tym 259 na wsi

–   sieroctwo – 3

–   bezdomność – 3

–   wielodzietność – 98, w tym 75 na wsi

–   bezrobocie – 295, w tym 236 na wsi

–   niepełnosprawność – 138, w tym 96 na wsi

–   długotrwała lub ciężka choroba 145, w tym 134 na wsi

–   niezaradność życiowa – 143, w tym 102 na wsi

–   przemoc w rodzinie – 14, w tym 2 na wsi

–   alkoholizm 25, w tym 12 na wsi.

Łączna liczba mieszkańców Gminy Zaklików wynosi 8711, natomiast w granicach administracyjnych Miasta Zaklików zamieszkuje 3054 osoby.

Obecnie polityka państwa zmierza w kierunku odchodzenia od formy państwa opiekuńczego, co będzie się wiązać z systematycznym uszczuplaniem środków finansowych przeznaczonych na te różne formy pomocy społecznej. Ciężar pomocy będzie stopniowo przenoszony na samorządy oraz organizacje pozarządowe.

Jaki będzie tego skutek dla społeczeństwa w wymiarze całego kraju trudno oszacować biorąc pod uwagę zarówno skalę potrzeb jak i fakt, że Gmina Zaklików nie należy do najbiedniejszych gmin, a mimo to zapotrzebowanie na pomoc społeczną jest jak widać duże. 

  1. polak

    Oj tak , zasiłki biorą te osoby które stać na wakacje, remonty i własnie zaczynający się sezon wyjazdów na truskawki, ale opieka tego nie widzi .

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code