System Oświaty w Gminie Zaklików

Data dodania: 23 czerwca 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Edukacja | 4 komentarze

W dniu 22 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zaklikowie odbyło się spotkanie rodziców uczniów uczęszczających do szkół na terenie naszej  gminy.

Na spotkanie przybyli rodzice uczniów uczęszczających do szkół w Zdziechowicach, Lipie i Zaklikowie. Spotkanie pod hasłem Dobry System Oświaty w Gminie Zaklików, Czyli jaki? zostało zorganizowane na potrzeby opracowania Strategii rozwoju oświaty na następne 10 lat. Spotkanie poprowadziła Dyrektor GZEAS Olga Gilewicz. Dla podkreślenia wagi uczestnictwa rodziców w pracach nad projektem strategii z zebranymi spotkał się również Burmistrz Zaklikowa Zdzisław Wójcik.

Jest to już drugie spotkanie z zaplanowanych trzech spotkań. Pierwsze spotkanie odbyło się 26 maja 2015 r. z pracownikami szkół, obecne spotkanie było poświęcone rodzicom, natomiast w trzecim spotkaniu wezmą udział uczniowie szkół. Wypracowane na tych spotkaniach poglądy na system oświaty w naszej gminie zostaną ujęte właśnie w Strategii rozwoju oświaty na następne 10 lat.

Spotkania mają również zachęcić rodziców i uczniów do czynnego uczestnictwa w kształtowaniu funkcjonowania oświaty w naszej gminie.

W trakcie dyskusji określono wspólnie obszary, w których należy podjąć działania aby można było nasze szkoły określić mianem „Dobra szkoła”. Ważniejsze z tych obszarów to:

 • sprawiedliwe ocenianie uczniów, pozbawione wszelkich przejawów dyskryminacji
 • bezpieczeństwo dzieci na terenie palcówek oświatowych
 • motywacja pozytywna a nie negatywna uczniów do nauki i aktywności
 • równość podmiotów rodzic – nauczyciel, wspólne opracowywanie działań wychowawczych i ich realizacja
 • indywidualne podejścia do ucznia, jego potrzeb i problemów oraz wsłuchiwanie się nauczycieli w głos uczniów
 • współpraca szkoły z rodzicami na zasadzie partnerstwa oraz dobra komunikacja na linii szkoła – rodzice
 • aktywne poszukiwanie rozwiązań wychowawczych dostosowanych do zmieniających się uwarunkowań
 • prowadzenie przez szkoły tzw. zeszytu wniosków, uwag i skarg pochodzących od uczniów, rodziców, nauczycieli i innych osób.

Są to niektóre wypracowane przez rodziców postulaty, nad którymi istnieje potrzeba pochylenia się w trakcie opracowywania Strategii.

Nadto w trakcie spotkania rodzice wyrazili potrzebę oraz chęć współpracy oraz wspierania nauczycieli, a dobrym punktem wyjścia mogą być wszelkiego rodzaju działania integracyjne rodziców, uczniów i nauczycieli w celu odbudowania możliwości partnerskiego współdziałania szkół ze środowiskami lokalnymi i odbudowania umiejętności prowadzenia rozmów, które zakłada równość podmiotów w dyskusji, gdyż praktycznie wszyscy zebrani byli zdania, że obecnie ta równowaga jest zachwiana i rola rodzica w systemie naszej oświaty jest marginalizowana.

Na uwagę zasługuje pomysł obowiązku prowadzenia przez szkoły tzw. zeszytu uwag, wniosków i skarg, gdyż taki dokument będzie prawdziwym odzwierciedleniem aktywności rodziców, uczniów, nauczycieli i innych osób. W obecnej chwili szkoły ustnych uwag i wniosków uczniów i rodziców nigdzie nie rejestrują, gdyż nie mają takiego obowiązku. Natomiast dokument taki będzie do wglądu dla rodziców, organu prowadzącego szkołę, czy też wizytatorów i będzie podstawą do podejmowania obowiązkowych działań przez szkoły i udzielania pisemnych odpowiedzi w sprawie rozpoznania wpisanego do zeszytu wniosku.

Rozpoczął się okres posiedzeń Rad Pedagogicznych szkół, będziemy zatem mieli możliwość oceny, czy przeprowadzone w szkołach ewaluacje są adekwatne do faktycznych wyników nauczania szkół i promocji uczniów do następnych klas.

1 2 3 4 5

 1. mariush

  Tłuścioszek nieSZCZĘSNY nie próżnuje. piana z gęby leci – czego się nie robi w imię rodzinnych interesów!

  Reply
 2. Adolf

  POLITYKA OŚWIATOWA W WYDANIU BURMISTRZA-SKLEPIKARZA
  Burmistrz biznesmen rządzi – mieszkańcy płacą

  stw24.pl
  26 czerwca 2015

  Przywrócenie do pracy, zwrot kosztów za czas pozostawania bez pracy oraz zwrot kosztów sądowych. W sumie około 43 tysiące złotych. Taki wyrok zapadł w stalowowolskim sądzie pracy w sprawie Małgorzaty Treli, odwołanej dyrektor Zespołu Szkół w Lipie w gminie Zaklików.

  Burmistrz Zaklikowa Zdzisław Wójcik w ubiegłym roku odwołał z funkcji, a także spowodował zwolnienie z pracy Małgorzaty Treli. Szefowa szkoły w Lipie odwołała się od tych decyzji do sądu pracy i do sądu administracyjnego.
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, 20 maja tego roku rozpatrując skargę dotyczącą odwołania jej ze stanowiska dyrektora ZS w Lipie stwierdził niezgodność z prawem zarządzenia burmistrza w tej sprawie.

  Natomiast po trwającej prawie 9 miesięcy sprawie w stalowowolskim sądzie pracy, 24 maja zapadł wyrok przywracający z dniem 1 września 2014 r. Małgorzatę Trelę do pracy w ZS w Lipie na dotychczasowych warunkach pracy z przed wypowiedzenia. Jednocześnie sąd zasądził na jej rzecz wynagrodzenie w kwocie prawie 40 tys. zł za czas pozostawania bez pracy, tj. od 1 września 2014 r. do dnia ogłoszenia wyroku. Wynagrodzenie to może ulec zwiększeniu do czasu uprawomocnienia się wyroku o dalsze znaczące kwoty, tj. o koło 4200 zł miesięcznie. Ponadto sąd zasądził koszty sądowe dla ZS w Lipie w wysokości 3 tys. zł.
  Sąd uzasadniając wyrok uznał, że wypowiedzenie stosunku pracy zostało w istotny sposób naruszone, a w szczególności został naruszony art. 23 ust. 1 pkt 5 Karty Nauczyciela, art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych.

  Po uprawomocnieniu się wyroku WSA z dnia 20 maja i wyroku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, zostanie odwieszona sprawa sądowa w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w sprawie niezgodnego z prawem odwołania z funkcji dyrektora szkoły. Istnieje poważna szansa powrotu Małgorzaty Treli na stanowisko dyrektora ZS w Lipie.

  Warto jeszcze wspomnieć, że obecna dyrektor ZS w Lipie Iwona Stryjecka-Pezda została powołana zarządzeniem burmistrza (od 1 września 2014 r.) na stanowisko dyrektora bez ważnej oceny pracy nauczyciela i bez obowiązującej oceny dorobku zawodowego za okres ostatniego roku. Ponadto nie zakończyła stażu na nauczyciela dyplomowanego i nie otrzymała pozytywnej oceny dorobku zawodowego. Wspomniane zarządzenie w istotny sposób narusza przepisy prawa oświatowego a w szczególności punkt dot. wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w szkołach. Należy też nadmienić, że wicedyrektor szkoły w Lipie została powołana na to stanowisko przez dyrektora tej placówki również bez aktualnej oceny pracy.

  Burmistrz Zaklikowa w istotny sposób łamie prawo i pozbywa się dobrych, doświadczonych, a zarazem niewygodnych dla niego dyrektorów,
  a w szczególności niewygodnych dla Olgi Gilewicz Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Zaklikowie. Olga Gilewicz chce rządzić szkołami za pomocą młodych, niedoświadczonych dyrektorów szkół. Olga Gilewicz i burmistrz Zaklikowa doprowadzają do degradacji zaklikowskiej oświaty. Burmistrz pozbył się dyrektorów w ZS w Lipie – Dariusza Chmielewskiego, Małgorzaty Treli, dyrektora ZS w Zaklikowie – Wiesławy Werpychowskiej, pozbyć chce się obecnego dyrektora ZS
  w Zaklikowie – Waldemara Plennikowskiego, a wcześniej próbował się pozbyć dyrektora ZS w Zdziechowicach.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code