Dyrektor GOK w Zaklikowie zaprasza do udziału w konkursie

Data dodania: 27 lutego 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Wydarzenia | 3 komentarze

Konkurs „Zaczarowany Zaklików”

W związku z przypadającą w kwietniu 2015 roku 450 rocznicą lokacji Zaklikowa, Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie ogłasza konkurs na pracę literacką 
i plastyczną tematycznie związaną z Zaklikowem.

Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Zaklikowa Zdzisław Wójcik.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców i miłośników Zaklikowa. 

Celem konkursu jest: 

–   włączenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych w życie kulturalne lokalnego środowiska

–   zachęcenie społeczności do publicznego prezentowania swoich umiejętności

–   utwierdzenie w świadomości społeczeństwa znaczenie roku 2015 jako roku jubileuszowego – 450 – lat Zaklikowa

–   kształtowanie kultury literackiej i rozwój wrażliwości artystycznej wśród mieszkańców Gminy Zaklików

Regulamin konkursu:

I. Postanowienia ogólne:

 1. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu zakończenia.
 2. Konkurs trwa od 25 lutego do 20 marca 2015 roku.

II. Prace konkursowe:

1. Uczestnicy konkursu mogą przygotować:

–   pracę literacką dotyczącą Zaklikowa: forma literacka dowolna, objętość pracy max. 10 stron A-4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza

–   pracę plastyczną dotyczącą Zaklikowa (forma i technika wykonania dowolne)

–    prezentację multimedialną, film lub zdjęcia.

2. Kryteria oceny:

 1. temat pracy (czy praca jest napisana lub wykonana na temat)
 2. twórczy charakter pracy
 3. w przypadku pracy literackiej – poprawność stylistyczna, interpunkcyjna 
  i ortograficzna,

      3. Pracę należy opatrzyć godłem (pseudonimem); do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, e-mail).

W przypadku udziału w konkursie osoby niepełnoletniej, warunkiem koniecznym jest dołączenie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w organizowanym konkursie z przyjętymi w Regulaminie zasadami, wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym również na zgodę na publikację na stronie internetowej www.gokzaklikow.pl danych uczestnika wraz z przesłaną pracą (załącznik).

      4. W konkursie mogą brać udział jedynie prace, które wcześniej nie zostały nagradzane 
i publikowane.

      5. Oceny prac oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu powołane przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie.

III. Harmonogram konkursu

 1. Prace konkursowe należy przesłać pocztą lub dostarczyć bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie, ul. Strażacka 4, 37-470 Zaklików do 20.03.2015r.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.gokzaklikow.pl
 3. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 11.04.2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaklikowie.
 4. Wystawa pokonkursowa prac w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaklikowie.

IV. Nagrody

      Laureaci  konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą telefoniczną, 
lub e-mailową.

V. Publikowanie prac

      Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie do promocji Gminy Zaklików oraz Gminnego Ośrodka Kultury 
w Zaklikowie. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
 2.  Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
 4. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają Joanna Paleń oraz Elżbieta Szwedo w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaklikowie, tel. 15 87 38 402.
 1. Lagodna Herta

  Dla mnie nagroda jest to, ze moge w tym uroczym miasteczku żyć. Mam zamiar włączyć się do konkursu.

  Reply
  1. dodo

   Uścisk ręki burmistrza i uśmiech pełniącego obowiązki dyrektora odciśnięty w betonie.

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code