Sprawozdanie z zakończonej kadencji

Data dodania: 10 listopada 2014 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Wydarzenia | 36 komentarzy

W dniu 10.11.2014 r. na adres redakcji MiastoZaklikow.pl wpłynęło Sprawozdanie z kadencji Rady Miejskiej Zaklikowa i Burmistrza Zaklikowa za lata 2010-2014. Poniżej prezentujemy całościowy tekst doręczonego sprawozdania pod ocenę mieszkańców Gminy Zaklików. 

 

Szanowni Państwo 

Oddajemy Waszej ocenie sprawozdanie z dorobku Samorządu kadencji 2010-2014.
Był to bardzo pracowity czas. W tej kadencji Rady przyszło nam zmierzyć się z  wdrożeniem „ustawy śmieciowej”, nowymi rygorystycznymi wskaźnikami dotyczącymi budżetu (narzuconymi przez ministra finansów) oraz niedoszacowaniem przez rząd kosztów utrzymania oświaty.

Ze względu na wzrost kosztów utrzymania szkół spowodowany niżem demograficznym, emigracją  młodych zdolnych ludzi za granicę oraz do dużych ośrodków miejskich samorząd Nasz został postawiony w trudnej sytuacji finansowej.

Dzięki wysiłkowi i ciężkiej pracy zostały zrealizowane:

 Inwestycje Wodno-kanalizacyjne

 • Opracowana została  kompletna dokumentacja na dokończenie wodociągowania gminy: wykonano  odcinki wodociągu na Barakach Nowych, Zaklikowie ul. Sandomierska, odcinki sieci kanalizacyjnej w Zdziechowicach, Lipie, Zaklikowie, realizowana jest  budowa kanalizacji w Zdziechowicach Pierwszych. W trakcie opracowania jest dokumentacja na rozbudowę kanalizacji w Zdziechowicach oraz projekt kanalizacji dla Gielni. Łącznie na to zadanie wydano  3 767 521,25 zł., wkład własny gminy  wyniósł 2 397 611,25 zł., w latach 2012-2014 pozyskane na ten cel środki zewnętrzne wyniosły 1 369 910,00 zł., w 2015r. na to zadanie wpłynie do budżetu gminy 682 017 zł. 
 • Wykonano 105 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Antoniówka, Karkówka, Dąbrowa Józefów, Kolonia Łysaków, Łysaków, Lipa, Stare Baraki i Łążek. 
 • W trakcie opracowania jest  dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni w Lipie (zadanie opóźnia się ze względu na przeszkody związane z wymogami „Natura 2000”) oraz dokumentacja na drugi etap budowy oczyszczalni przydomowych. 

Inwestycje drogowe

 • W mijającej kadencji wyremontowano, przebudowano, a także wykonano wiele nowych dróg, mostów oraz parkingów w całej gminie za łączną kwotę 5 810 426,21 zł.

Na wymienione zadania pozyskano środki finansowe  z programów:  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówki”, Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dofinansowanie wyniosło 299 105,00 zł. i zostało wykorzystane na budowę dróg dojazdowych do pól. Po raz pierwszy pozyskane zostały przez gminę pieniądze na remonty i naprawę dróg i mostów z tak zwanych „funduszy powodziowych” (pierwsza transza wpłynie w lutym 2015 roku). 

 • Na końcowym etapie opracowywania jest dokumentacja na budowę ulic Lipowa
  i Świerkowa w Lipie w trybie tzw. „spec ustawy drogowej”. W roku 2013 zerwany został  kontrakt z firmą prowadzącą tę sprawę, firma ta została obciążona karami umownymi
  za niedotrzymanie terminów zawartych w umowie. Koszt kontraktu: 130 380,00 zł, kary umowne, które wpłynęły do budżetu gminy: 13 038,00 zł. 
 • Istotnym jest, iż wdrażamy nowe technologie budowy dróg tak, aby przy porównywalnych kosztach zwiększyć ich trwałość. Tym sposobem, to w Naszej gminie powstały pierwsze
  w okolicy drogi budowane w technologii betonu wałowanego oraz wykonane podbudowy niektórych dróg metodą stabilizacji gruntów
  . Na szeroką skalę budujemy drogi siłami naszego referatu RGK (dawny ZUK), dzięki czemu bez podwyższania kosztów  mamy dużo ładniejsze, trwalsze i dokładniej wykonane drogi z kostki. Dzięki takim rozwiązaniom zatrudniamy mieszkańców Naszej gminy.

Oświata

 • Do   Zespołu Szkół w Lipie włączone zostało Publiczne Przedszkole w Lipie; w związku
  z tą zmianą część pomieszczeń szkoły została zaadoptowana na potrzeby przedszkolaków. Zmiana organizacyjna pozwoliła istotnie zmniejszyć koszty funkcjonowania placówek oświatowych w Lipie poprzez ograniczenie: liczby etatów, kosztów ogrzewania (przedszkole w Lipie ogrzewane było elektrycznie). Najistotniejsze jest jednak to, że dzieci nie bawią się w bezpośrednim sąsiedztwie  Nasycalni Podkładów
 • Powstały klasy mundurowe w LO w Zaklikowie.  Główną przyczyną podjęcia  decyzji o ich utworzeniu był plan zwiększenia naboru uczniów do naszego liceum. Działanie
  to przyniosło oczekiwane rezultaty i w 2012 roku do liceum przyjętych zostało 44 uczniów,, a w 2013 roku 23 uczniów. Dodatkowe koszty realizacji tego zadania to 83 740,00 zł.
  Podejmowane są  dalsze działania w celu odbudowaniem dawnego prestiżu tej szkoły. 
 • Równolegle do utworzenia klas mundurowych  podjęta została decyzja, aby dla najlepszych uczniów liceum ufundowaćStypendium Wójta Gminy (obecnie  Burmistrza), ważne jest,
  że okoliczne szkoły średnie nie mają takich stypendiów.Koszt stypendiów od 2012 roku do końca czerwca 2014roku to łącznie 71 200 zł. 
 • Corocznie przyznawane są Nagrody Wójta Gminy  (Burmistrza) dla uczniów uzyskujących najlepsze wyniki w nauce – uczniów wszystkich typów szkół: liceum, gimnazjum, szkoła podstawowa;  w latach 2013 i 2014 łączna kwota nagród wyniosła 4 491,12 zł. 
 • W roku szkolnym 2013/2014, z inicjatywy Burmistrza nawiązana została współpraca z AGH w Krakowie i  wdrożony dla uczniów liceum program „Rok Zerowy”.  Ideą tego pomysłu jest prowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki fizyki oraz chemii w ścisłej współpracy
  i współfinansowaniu z uczelnią (AGH pokrywa połowę kosztów). W tym roku  podjęte zostały rozmowy i ustalenia w celu rozszerzenia tej współpracy na gimnazjum – do wdrożenia programu zamierza przystąpić Gimnazjum w Lipie. 
 • Szkoła Podstawowa w Łysakowie została przekazana Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Łysaków i Okolice, które już wcześniej prowadziło w tej miejscowości gimnazjum.
  W rezultacie zmniejszeniu uległy koszty utrzymania szkół podstawowych. 

 

 • Zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju dzieci: dla 3 dzieci w Przedszkolu
  w Zaklikowie, 1 dziecka w ZS w Lipie i 1 dziecka w ZS w Zdziechowicach. Jest to nowe zadanie w naszej Gminie realizowane przez przedszkola. Dzieci objęte tą formą wspomagania dotychczas korzystały z niej w Stalowej Woli lub innych ośrodkach. Zajęcia prowadzą nauczyciele – specjaliści. 
 • Utworzony został Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół. Ta decyzja pozwoliła  na skuteczniejsze kontrolowanie wydatków w oświacie oraz obniżenie  kosztów  administracyjnych w placówkach oświatowych. Równolegle do bieżącej działalności (GZEAS realizuje wszystkie zadania gminy z zakresu oświaty) porządkowana
  i archiwizowana jest dokumentacja dotycząca oświaty z lat poprzednich. 
 • Dzięki współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie pozyskane zostały  środki na doposażenie szkół, organizację dodatkowych zajęć i działań, co przyczyniło się do podniesienia jakości pracy i uzyskania lepszych wyników. Szkoły realizowały projekty „Akademia Równych Szans” i „Owocna Edukacja…”, „Doposażenie jednostek oświatowych…”, program „Comenius” został zrealizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. 
 • W ramach Programu „Doposażenie  jednostek oświatowych w pomoce dydaktyczne”
  w ramach dofinansowania „Infrastruktura edukacyjna” na zakup pomocy dydaktycznych  wykorzystano kwotę  240 772,48 zł., na boisko wielofunkcyjne przy ZS
  w Zdziechowicach 319 854,08 zł., termomodernizację obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących   w Zaklikowie  382 958,10  zł., plac Zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Zaklikowie: 123 356,72 zł.;  łączny koszt  realizacji zadania: 1 102 475,62 zł, w tym dofinansowanie 586 445,78 zł.

 Uzyskano dofinansowanie na wybudowanie małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lipie w ramach  dofinansowania z Rządowego Programu „Radosna Szkoła”, koszt zadania 115 233,22 zł, w tym dofinansowanie 63 850,00 zł.                                                                             

 • Dużo uwagi poświecono rozwojowi infrastruktury szkolnej (remonty i doposażenie szkół). We współpracy z Ministerstwem Sportu i Urzędem Marszałkowskim  w Rzeszowie wybudowane zostały boiska: Orlik przy ZSO w Zaklikowie oraz wielofunkcyjne boisko
  w Zdziechowicach; wartość projektu
  „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym), to: 1 095 000,00 zł., na ten projekt uzyskano zostało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego 333 000 zł. oraz ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 500 000,00 zł. 
 • W ramach współpracy z PCPR  Gmina zakupiła nowy autobus Mercedes Sprinter
  do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Koszt zakupu 245 655,60zł, w tym dofinansowanie z PFRON 159 000 zł.
   
 • W ramach środków pozyskanych w roku 2013 (70 000 zł.) z rezerwy budżetowej wyposażone zostały sale do terapii pedagogicznej w ZS w Zdziechowicach i ZS w Lipie, mini sala gimnastyczna w Zdziechowicach, wyremontowano schody w ZS w Lipie
  i zakupiono schodołaz dla uczniów niepełnosprawnych
  .

W roku 2014r. pozyskano 40 000 zł. na wyposażenie świetlic szkolnych. 

 • Ze środków własnych wyremontowano i wyposażono w nowe szafki szatnię w ZS
  w Zdziechowicach i w ZS w Lipie(koszt remontu szatni i zakupu szafek w ZS w Lipie: 34 578,14 zł, w Zdziechowicach: 34 288,49 zł.), ogrodzony został teren ZSO i Przedszkola w Zaklikowie (30 600,00 zł.), w ZSO w Zaklikowie wyremontowano pomieszczenie klasowe dla uczniów klas I – III(14 090,47 zł.), opracowano projekt przebudowy
  i modernizacji oraz wyposażenia klasopracowni chemicznej, opracowany został także projekt wykonania przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla planowanej pracowni chemicznej; w Przedszkolu w Zaklikowie wyremontowano 2 łazienki (36 420,59 zł.) oraz wybudowano parking.
 • Opracowany został program Projekt  „PRACTISE ENGLISH WITH NATIVE SPEAKER IN ZAKLIÓW” – „ĆWICZ ANGIELSKI Z NATIVE SPEAKEREM W ZAKLIKOWIE”mający na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej publicznych placówek oświatowych na terenie Gminy Zaklików ukierunkowany na rozwój kompetencji uczniów z języka angielskiego.
 • W kolejce na przyznanie dofinansowania czeka pozytywnie rozpatrzony wniosek na termomodernizację trzech jednostek oświatowych – szkół w Lipie i Zdziechowicach oraz Przedszkola  w Zaklikowie3 731 364,64 zł. w tym dofinansowanie na kwotę 2 000 000,00 zł. 
 • Gmina Zaklików w ramach subwencji oświatowej za ostatnie cztery lata otrzymała 27 256 733,00 zł., z środków zewnętrznych na oświatę pozyskano 2 548 402,66 zł., zaś udział Gminy Zaklików w kosztach realizacji zadań oświatowych, to 15 492 314,78 zł. 

Pozostałe Inwestycje 

 • Przeprowadzone zostały badania klimatyczne i wykonany odwiert wód leczniczych w Lipie – 293 134,44 zł.
 • Gmina odbudowała groblę Zalewu w Zaklikowie(koszt inwestycji 289 050,00 zł.),
  co wiązało się to z remontem oraz rygorystycznymi badaniami technicznymi całego obiektu;zakończono także remont grobli  Zalewu – obwałowanie od strony starorzecza rzeki Sanny, koszt zadania: koszt 48 945,59 zł., łącznie wydano 337 995,59 zł. 
 • Przeprowadzana jest termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zaklikowie oraz budynku po byłym przedszkolu w Lipie. Koszt termomodernizacji  budynku Urzędu Miejskiego w Zaklikowie  328 680,44 zł., w tym uzyskano dofinansowanie z   WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 80 000, 00 zł.; koszt termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w miejscowości Lipa: 361 628,36 zł., w tym uzyskano dofinansowanie
  z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 80 000, 00 zł.
   
 • Na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej zakupiono koparko-ładowarkę wraz
  z osprzętem na kwotę 161 007,00 zł. oraz wykonano przebudowę śmieciarki na wywrotkę. 
 • Gmina oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  na budowę ,,Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zaklikowie przy ul. Targowej 2, kwota przeznaczona na zadanie wynosi 1 285 300,00 zł.; wykonanie zaplanowane zostało
  na 2015 r.
   
 • We współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Stalowej Woli Gmina Zaklików współfinansowała zakup karetki pogotowia. Karetka stacjonuje w Zaklikowie, a dla potrzeb jej garażowania oraz w celu zapewniania pomieszczeń dla obsługi medycznej zaadoptowano pomieszczenia przy ul. Targowej. Udział Gminy w realizacji zadania:  130 000,00 zł. 
 • Zakończona została rewitalizacja centrum miejscowości Lipa (obok remizy OSP)  oraz Zdziechowice (park obok budynku szkoły), polegająca na zagospodarowaniu   zieleni, utwardzeniu terenu kostką brukową, montażu latarni oświetlenia parkowego, montażu ławek i koszy parkowych;  wartość projektu: 170 505,06 zł., w tym  wartość dofinansowania 110 897,00 zł., wkład własny gminy 59 608,06 zł.  
 • Za kwotę 421 414,26 zł. przebudowany został pawilon oraz ogrodzenie na stadionie sportowym w Zaklikowie; 168 000,00 zł. z tej kwoty Gmina Zaklików odzyskała
  z Ministerstwa Sportu, a na zwrot kolejnych 168 000,00 zł. oczekujemy z funduszy europejskich. 
 • Rozpoczęła się rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza sanitarno – socjalnego klubu sportowego Huragan Zdziechowice; koszt pierwszego etapu – rozbudowa zaplecza na stadionie to 240 033,22 zł., przewidywane dofinansowanie wyniesie 130 000,00 zł
 •  Zakończone zostały roboty wykończeniowe, wybudowany parking i garaż przy Domu Ludowym w Zdziechowicach na łączną kwotę 264 664,59 zł.
 • Na potrzeby:

–        OSP Zdziechowice Gmina zakupiła Lekki Samochód Bojowy marki Renault – 152 830 zł. w tym dofinansowanie: 50 000 zł. GZOSP w Warszawie, 22 000,00 zł. WFOŚiGW
w Rzeszowie, Gmina Zaklików 35 830,00 zł., Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli 40 000,00 zł.

–        OSP Zaklików zakupiono  lekki samochód marki Nissan oraz łódź motorową;

koszt zakupu samochodu: 116 500,00 zł, w tym dofinansowanie: 50 000 zł. GZOSP
w Warszawie, 23 500,00  zł. WFOŚiGW w Rzeszowie, Gmina Zaklików 17 500,00 zł., Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli 16 500,00 zł., OSP Zaklików 9 000,00 zł.

koszt zakupu łodzi: 44 553,96 zł., w tym dofinansowanie: w tym dofinansowanie: 23 000,00 zł. GZOSP w Warszawie, 15 000,00 zł. WFOŚiGW w Rzeszowie, Gmina Zaklików 6 553,96 zł.,

–        OSP Baraki: Gmina przekazała (z OSP Zdziechowice) samochód Gazela,

–        OSP Lipa: przekazano (z OSP Zaklików) samochód Lublin,  w trakcie przebudowy na wóz bojowy jest samochód Star 266 – planowana kwota przebudowy: 134 028,00 zł. 

 •  W ramach programu PSEAP przeprowadzona została Informatyzacja Urzędu Gminy
  w Zaklikowie
  , w tym zakupiono m.in.: 22 komputery, infomat oraz centralny serwer. Koszt modernizacji 264 414,35 zł, dofinansowanie 198 310,76 zł. 
 • Za kwotę 61 599,87 zł. zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe (20 szt.). 
 • W latach 2012- 2014 za łączna kwotę 132 000,00 zł. odbudowane i wyremontowane zostały mogiły i pomniki znajdujące się na terenie gminy; na ten cel gmina wydatkowa kwotę 14.000 zł. pozostałe środki finansowe zostały pozyskane z następujących źródeł: 58 000 zł. od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, 60 000 zł. z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. 
 • Środki na meliorację dla Spółki Wodnej od 2011 r. do 2014r. łącznie wynoszą 78 688,13 zł., pozwoliło to na odbudowanie 16,7 km rowów. 

Łącznie wydatki na inwestycje w latach 2010-2014 wyniosły 11 037 165,64 zł., w tym
z środków zewnętrznych pozyskano   5 779 451,23 zł., wkład Gminy wyniósł  5 257 714, 41 zł. 

Inne działania 

 • Z dniem 1 stycznia 2014r. Zaklików odzyskał Prawa Miejskie.  
 • Po przejęciu dawnego ZUK-u  rozpoczęty został proces odzyskiwania podatku VAT. Zadanie realizowane jest przez pracowników Urzędu Miejskiego,  natomiast w celu odzyskania podatku  za poprzednie lata podpisana została umowa z firmą doradczą „Deloitte”. Łącznie z tego tytułu do budżetu gminy „powróciło”   344 477,00 zł. 
 •  Dzięki  operacjom finansowym na koncie bankowym w latach 2011-2014 uzyskaliśmy  kwotę 135 775,30 zł. odsetek. Dla porównania w poprzedniej kadencji samorządu była to kwota 44 945,17 zł. 
 • Nawiązana została współpraca z miastem Truskawiec na Ukrainie (dawne polskie uzdrowisko) – podpisano umowę  na szczeblu konsularnym. W ramach tej umowy prowadzona jest wakacyjna i śródroczna wymiana młodzieży oraz współpraca Straży Pożarnych. 
 • Przejęte zostały udziały w gruntach/obiektach sportowych w Zaklikowie
  i Zdziechowicach.
  Obiekty te były dotychczas własnością klubów, co uniemożliwiało prowadzenie  inwestycji finansowanych przez samorząd. Planowane jest również, z chwilą uregulowania stanu prawnego, przejęcie udziału w Lipie. 
 • Powstały  świetlice środowiskowe w Zaklikowie, Zdziechowicach i Lipie. Głównym celem ich działania jest pomoc oraz zapewnienie równomiernego rozwoju dzieciom. 
 • Corocznie współfinansowana jest renowacja  kościółka na cmentarzu w Zaklikowie. 
 • W roku  2011 Gmina przejęła opiekę nad Orkiestrą Dętą OSP Zdziechowice, finansowane jest wynagrodzenie kapelmistrza oraz zakupy wyposażenia dla orkiestry;  w latach 2011 – 2014 wydatkowano kwotę 53 501,04 zł. 
 • Od stycznia 2014r., w ramach umowy zawartej na obsługę prawną gminy dwa razy
  w tygodniu zorganizowane zostały dyżury prawników udzielających porad prawnych mieszkańcom.
   

Podsumowanie

 • Zadłużenie gminy na koniec września 2014 wynosi 21,80% , w kwocie 5 577 154,00 zł.
  i jest na poziomie niższym do pozostawionego przez poprzedniego Wójta.
  Na koniec poprzedniej kadencji było 22,26%. 
 • Przez okres  kadencji 2010 – 2014 ze środków zewnętrznych pozyskanych zostało łącznie 7 346 574,56 zł.na wszystkie zadania, a na zadania inwestycyjne 5 779 451,23 zł. 
 • Ponadto zostały złożone wnioski, które czekają na ocenę bądź po ocenie na realizację, a są to:

–        wniosek na termomodernizację obiektów oświatowych na kwotę 3 731 367,64 zł., w tym kwota dofinansowania 2 000 000,00zł.,

–        wniosek na wodociągowanie gminy (usługi dla ludności) w trakcie oceny z wysoką szansą na dofinansowanie – wartość inwestycji to 3 637 608,50 zł., a  przewidywana kwota dofinansowania wynosi 1 948 073,00 zł,.

 

 1. Lagodna Herta

  Tak sie zastanawiam dlaczego w Zaklikowie o fotel burmistrza nie zdecydowala sie powalczyc chocby jedna kobieta. Wtedy Panowie babska solidarnosc dalaby rozstrzygniecie w pierwszej turze, a to dlatego, ze w naszej gminie kobiet uprawnionych do glosowania jest wiecej. No coz; nie w tych, to moze w nastepnych wyborach Pani A. zdecyduje sie siegnac po to stanowisko.
  Poki co wszystkim kandydatom zycze powodzenia i stalowych nerwow w oczekiwaniu na rozstrzygniecie.

  Reply
 2. pragnący zmian

  Osoby z ekipy Człowieka bez Honoru, które puszczają ploty na temat osób, które prowadzą uczciwą kampanie… Proszę zapoznać się najpierw z programami kandydatów (z tego co wiem tylko jeden kandydat go przedstawił), proszę zapoznać się z działaniami Powiatu (www.stalowowolski.pl) i przemyśleć sobie na kogo warto głosować!

  Reply
  1. romano

   Pragnący zmian, ciekaw jestem jakie ploty, bo ploty to ja słyszę ale na aktualnego burmistrza, a to likwidacja liceum – choć to nie prawda, a to wzrost zadłużenia gminy – choć to nie prawda, a to dwukrotny wzrost kosztów administracji – choć to bzdura, bo owszem na papierze koszty wzrosły ale tylko dlatego że Zakład Usług Komunalnych został włączony w struktury gminy a wcześniej był po za nimi stąd takie sztuczne wzrosty.
   A to że lekarze którzy będą pracować w Zdziechowicach są nieprawdziwi, że w sprawie wody w lipie się nic nie robi (odwiert, badania, konsultacje i spotkania m.in z burmistrzem Muszyny robiły się same). Cudawianki na kiju, nie wiem więc wokół kogo więcej plotek i kto tu jest bez honoru. Wystarczy spojrzeć na osoby które popierają kandydaturę człowieka z Pysznicy i zastanowić się kto czy Ci ludzie mają jakąkolwiek godność. Doktor dyrektor ma honor? A może Pan komendant policji ma honor? Obaj wyrośli na plecach Wójcika, z resztą Sz.p kandydat również.

   Pozdrawiam myślących

   Reply
  2. pragnący zmian

   Fajnie, że burmistrz Muszyny zrobi nam tu uzdrowisko. Jeśli obecny burmistrz myśli, że zrobienie kawałka chodnika to rozwój Gminy- jest w błędzie. Przez ostatnie 4 lata ubyło nam ponad 200 mieszkańców. Dobrze, że Burmistrz stworzył im warunki do zakupu działki, wybudowania domu oraz nowe miejsca pracy. Gratulujemy! Dalej tak trzymać!

   Reply
   1. romano

    Zapewnienie miejsc pracy przez burmistrza, hmm masz zapewne na myśli pracę w urzędzie, bo jakie miejsce pracy może zapewnić Ci burmistrz? Taaak, pozyskiwanie wielkich inwestorów hahaha zaraz pęknę. Pozyskać ich nie mogą Kraśnik, Stalowa, Tarnobrzeg ale w Zaklikowie jak burmistrz się zmieni będą się inwestorzy pchać i tworzyć nowe miejsca pracy – kraina mlekiem i miodem płynąca
    Przez kolejne lata jeżeli uzdrowisko nie powstanie, to na pewno ubędzie ich jeszcze więcej. Młodzież która zdobywa wykształcenie ucieka do dużych ośrodków, i to problem nie tylko Zaklikowa, a 90% miast w Polsce. Zobacz jak nie wiele ośrodków utrzymuje wzrost populacji i podziel się tymi informacjami z nami.
    PS. Wytłumacz jak stworzyć Ci warunki do zakupu działki, to ciekawa sprawa.

    Reply
 3. Joanna

  zrobił chodnik nie zrobił… nieważne… ja sobie tak siedzę i zastanawiam się jaki program wyborczy ma obecny burmistrz? nie widziałam żadnego! nie przedstawił żadnych postulatów…. czyżby już wszystko co tylko możliwe zostało zrobione? jeśli tak to głosuję na kogoś kto jeszcze ma coś do pokazania. dobrej nocy.

  Reply
 4. jojo

  Zenek i jeszcze jedno: gdyby Burmistrz wraz z radą i dyrektorem nie stworzył klas mundurowych i nie wpompował w to kasy, to śmiem twierdzić,że od dwóch lat nie byłoby żadnego chętnego do liceum

  Reply
 5. jojo

  Zenek,komu ty chcesz na złość zrobić,możesz nawet wyjechać z Zaklikowa,żaden z ciebie pożytek,szkoda tylko,że nie myślisz o rozwoju miasta,młodzieży,dzieciach,wszak to ostatnia szansa na dużą kasę z Unii,którą może tylko wykorzystać dobry sprawdzony gospodarz.Temu panu już dziękujemy miał 16 lat, aby się wykazać.Jeszcze raz ci powtarzam władza nie jest do kochania,tylko do pracy na rzecz społeczeństwa

  Reply
 6. sąsiadka

  Proszę Państwa Pan Mariusz dopiero jakiś rok temu przeprowadził się do Pysznicy,ale od urodzenia mieszkał w Zaklikowie, więc chyba czuje się mieszkańcem tej Gminy. I też płaci tu podatki 😉

  Reply
 7. przedstawicielka młodzieży

  Hahaha! Nie rozśmieszajcie mnie! Pan Mariusz Sołtys mieszka w Pysznicy dopiero od roku! A dlaczego? Bo kupienie działki w Zaklikowie graniczy z cudem! Jakie warunki w tym zakresie przez ostatnie 4 lata stworzyła obecna władza? A ile miejsc pracy zapewniono? Niestety wszyscy pomysłowi, młodzi ludzie odsyłani są z kwitkiem. Jestem osobą młodą i chociaż chciałabym tutaj zostać, ale czy zostaną stworzone warunki??

  Reply
  1. zaniepokojony

   Droga przedstawicielko młodzieży…
   Jeżeli wypisujesz bzdurę typu że przeprowadził się do Pysznicy (gdzie działki są najdroższe w całym powiecie stalowowolskim – w końcu mieszka tam cała pseudoelyta) bo w Zaklikowie zakup działki graniczy z cudem to chciałbym Ci tylko powiedzieć że, twoja młodzieńcza naiwność jest iście niepokojąca, przez co obawiam się że znalazłem właśnie prawdziwy przykład osoby która głosowała na Palikociarnię.
   PS. Wyprowadzę Cię z błędu. Zakup działki w Zaklikowie wcale nie graniczy z cudem, to że nie ma ogłoszeń o sprzedaży to nie znaczy że kupić się działki nie da. A to że drapace sobie życzą za kawałek placu jak cygan za matkę, no to cóż.
   Podaj przykład osoby młodej odesłanej z kwitkiem która chciała utworzyć miejsca pracy w Zaklikowie.

   Reply
 8. zenek

  A ja tam oddam głos na P. Ryszarda. Marazm za Pana Ryszarda bardziej mi się podobał niż ten za Pana Zdzisława Focha.

  Reply
 9. jojo

  Z tego co wiem to nie Wójcik zrobił sobie chodnik do domu,ponieważ jest on tylko do przejazdu i korzystają z niego wszyscy mieszkańcy nawet ci co go krytykują.Ze względu na to,iż jest to droga powiatowa wkład w tej inwestycji ma zapewne radny powiatowy obecnej kadencji pan Ziółkowski,szkoda,że tylko po jednej stronie.A swoją drogą co wam nie pasuje,uważam,że powinniśmy się cieszyć jako mieszkańcy Zaklikowa, z każdej nowej inwestycji

  Reply
 10. młody człowiek

  Powiem krótko, a nawet zacytuję „nie przenoscie nam stolicy do” Pysznicy. Pasuje tu jeszcze jedno przysłowie „zastał Polskę (w domyśle Gminę, Zaklikow) drewniana a postawił murowana” . Chyba ślepy albo zaslepiony nienawiścią i żądza władzy karierowicz nie zauważy jak zmieniła się na lepsze ta gmina jak wyladniala. Mamy przykład chyba jedynego kandydata, który startuje na burmistrza tam gdzie nie mieszka.

  Reply
 11. gość

  a jak słyszę komentarze że obecny wójt przez 3lata nic nie robił i dopiero na rok przed wyborami wziął się do roboty to chce mi się smiać. Obejmujać to stanowisko musiał zacząć od ogarnięcia syfu po rządzącym 16lat poprzedniku. Szkoda że o tym się zapomina….

  Reply
 12. gość

  hmm zrobił chodnik? Nawet jeśli zrobił to co w tym złego? Czy to że jest ktoś burmistrzem oznacza że wokół swojego miejsca zamieszkania nie może zrobić nic bo zostanie to odebrane jako robienie czegoś dla własnych potrzeb? O ile mnie wiadomo pan W. nie mieszka na tej ulicy sam i z tego chodnika korzysta wielu innych mieszkańców i jak również wszystkie dzieci uczeszczające do szkoły. Także takie zarzuty są co najmniej śmieszne i pozbawione klasy. Ponadto od tego jest dyrektor szkoły żeby znalazł sposób na zachęcenie młodzieży do przyjścia do LO w Zaklikowie. Ale co się dziwić że dzieci nie chcą przychodzić skoro sami nauczyciele, łącznie z przywódcą, swoje dzieciaki posyłają do obcych szkół. Dodam, że patrząc na obecnego dyrektora chce mi się śmiać…ani prezencji ani kompetencji…aż serce się kroi że ktoś tak bezradny i dwulicowy (jak się okazuje) mógł zostać dyrektorem. Panie dyrektorze zamiast nosić głowe wysoko w chmurach i zajmować się kampanią wyborczą na cmentarzu to niech pan się do roboty w końcu weźmie, bo póki co to efektów pracy nie widać. A jeśli społeczeństwo dopuści do władzy młodego dorobkiewicza z Pysznicy to uznam, że ludzie w gminie dostali małpiego rozumu. Wstydziłby się w ogóle kandydować ten człowiek.

  Reply
 13. jojo

  Zenek ty jesteś jakiś zacofany człowiek,porozmawiaj z pierwszą lepszą osobą, która prowadzi własny biznes, czy zrobiłby jakąś poważną inwestycję bez kredytu,w przypadku obecnego Burmistrza pozostał jeszcze bałagan i długi po poprzedniku,i mimo wszystko poradził sobie.Ja nie trzymam niczyjej strony,tylko wkurza mnie,że ludzie twojego pokroju wszystko krytykują.Zapomniałeś jaki był marazm za poprzednika ile zrobił przez 16 lat.A dla mnie odczucia aparycja i styl bycia są nie najważniejsze,władza nie jest do kochania,tylko do pracy na rzecz ludzi.Więc wypij szklankę wody dla ochłody i nie wypisuj głupot.

  Reply
  1. zenek

   Może i jestem zacofany, ale ze sprawozdania wynika że już trochę tych kredytów mamy, na każdego mieszkańca wychodzi prawie 1000 zł. Marazmu za poprzednika nie zapomniałem ale też nie dostrzegam nic nadzwyczajnego w obecnym. W porównaniu z Bąkiem czy Pyrkoszem wypada blado.
   Nikogo też nie krytykuję, nie rozumiem tylko twojego wg mnie nieuzasadnionego zachwytu, redaktorowi zarzucasz stronniczość bo nie zamieścił zdjęć a równie dobrze można powiedzieć że zdjęcia uwidaczniają tylko półprawdę np ulica Zamkowa ciągnie się trochę dalej niż do pompy lecz dalszej części na zdjęciu nie widać.
   Wg. Ciebie za bajzel w szkole odpowiada dyrektor a powstanie klas mundurowych to zasługa Wójcika, niezły tok rozumowania.

   Reply
 14. zaklikowianin

  Witam wszystkich!
  Na wstępie chciałbym pogratulować autorowi tej strony. Jest bardzo ładna, i widzę że dodaje wiele artykułów. Choć jestem z Zaklikowa, to nie mieszkam już tutaj około 9 lat. Życie tak się potoczyło że musiałem wyjechać w drugi koniec polski i teraz tam jest moje miejsce. DoZaklikowa zjeżdżam rzadko, ostatni raz byłem tu na Wszystkich Świętych po dwuletniej przerwie.
  Nie znam więc sytuacji aktualnego burmistrza, jak traktuje ludzi jak z nimi żyje, z pracownikami i w ogóle mnie to nie interesuje.
  Na pewno mogę powiedzieć jedno – Zaklików się zmienił i to zdecydowanie na lepsze. Szkoła wreszcie wygląda jak szkoła, bardzo dużo nowych dróg, bardzo ładnie wyglądają choćby ulice 3-maja, czy też Zamkowa, boisko dla młodzieży, parkingi… Jak dla mnie to wreszcie widać że coś się ruszyło co mnie bardzo cieszy. Osobiście uważam że należy to docenić, uważam że jest znacznie lepiej niż za poprzednika.
  Życzę powodzenia w wyborach wszystkim trzem kandydatom, choć najbardziej kibicuję aktualnemu burmistrzowi – skoro coś dobrze działa to po co to zmieniać ?
  Pozdrawiam wszystkich serdecznie!

  Reply
 15. Lagodna Herta

  A mialo byc z kulturka. Tak sobie mysle, ze gdyby mi sie – tak jak niektorym z Was – nic nie podobalo w Zaklikowie, to dawno bym stad zwiala. Mieszkam tu, gdyz kocham to urocze miasteczko, a do tego, ze jest jeszcze sporo mieszkancow, ktorzy rozmawiaja kasajac, zdazylam przywyknac, bo to chyba sie nie zmieni.

  Reply
 16. jojo

  Skoro pan redaktor nie jest do końca rzetelny odnośnie przedstawienia sprawozdania z kadencji Burmistrza i Rady Gminy,informuję,że znajduje się ono w całości łącznie z dokumentacją fotograficzną na stronie http://www.Zaklikow.net

  Reply
 17. jojo

  Piotrze ty chciałbyś współżyć z Burmistrzem nie ładnie ,do ŁH nikt tu nie mówi o żadnej łasce, takie są standardy,i sprawozdania z działalności przedstawiają prawie wszyscy Burmistrzowie i Wójtowie w tym kraju,i ten się z tego wywiązał.Poinformowany: ty krytykancie,skąd u ciebie tyle jadu ,czyżbyś za obecnej kadencji nie dostał, albo stracił intratne stanowisko.Jeszcze raz ci przypomnę,ze słaba kondycja liceum,to wina miernego dyrektora i takich samych nauczycieli,a brak uczniów to między innymi to, ze wysyłają swoje dzieci do innych szkół.Pamiętaj również, żeby coś zrobić i się rozwijać trzeba brać kredyty.Wypisujesz takie bzdury, aż mi cię żal,o ile wiem to Burmistrz ma nienormowany dzień pracy, a jeżeli w przerwie przyjdzie do sklepu kupić sobie coś do jedzenia to nie widzę w tym nic złego,a co ty za nim chodzisz,że piszesz,że w godzinach pracy kontroluje utarg.Wiesz jakbym miał takiego pracownika jak ty, to wywaliłbym go na zbity pysk.Najgorsze jednak jest to,że jak czytam te twoje wypociny to dochodzę do wniosku,że ludziom twojego pokroju nikt nie dogodzi,nawet nowy inny Burmistrz.

  Reply
  1. zenek

   cytuję
   „Pamiętaj również, żeby coś zrobić i się rozwijać trzeba brać kredyty.”
   Nigdy nie słyszałem czegoś bardziej głupiego.

   Reply
 18. piotr zaklikow

  Dla mnie ważne jest jakim się jest dla ludzi. Szacunek to podstawa. Jeśli Kandydat spoza Zaklikowa będzie dobrze piastował swój urząd to nie widzę przeciwwskazań. Z obecnym Burmistrzem nie da się przyjaźnie współżyć.

  Reply
 19. katarzyna76

  Lagodna herta:
  Takie sprawozdania to obowiązek wybranej przez lud władzy… to nie bardzo miło z jego strony, bo łaski nikomu nie zrobił. Pozdrawiam

  Reply
 20. julietta

  Żeby nie wiem co zrobił czy obecny Burmistrz czy przyszły to i tak wam nic nie pasuje. jak coś zrobi to źle jak nic nie robi też źle to co wy ludzie chcecie?

  Reply
 21. Bardziej poinformowany niewspółpracownik

  ad.1
  Widać problemem dla Ciebie jest czytanie ze zrozumieniem. Proponuję zjechać na sam dół sprawozdania i zobaczyć że PROCENTOWO ono spadło. Nie znacznie ale spadło. Zakładam że owszem można było je spłacić, pytanie tylko brzmi po co? Wówczas nie udało by się zrobić wielu z tych rzeczy które są zrobione, a napewno one się mieszkańcom naszej gminy przydadzą.

  Odnośnie chodnika do domu aktualnego burmistrza, to wczoraj jechałem do znajomych na Irenę. Jeszcze wczoraj chodnika koło domu burmistrza nie było, ale może wzrok mi szwankuje nie wiem. Podejrzewam że może Ci więc chodzić o chodnik który idzie do przejazdu kolejowego – w takim razie wyjaśnię
  Ci jedną sprawę, bo wygląda na to że burmistrz ma tłumanów za „poinformowanych współpracowników”. Za budowę tego akurat chodnika odpowiada STAROSTWO POWIATOWE, PONIEWAŻ DROGA PRZY KTÓREJ SIĘ ON MIEŚCI JEST DROGĄ POWIATOWĄ.

  ad.2
  Tu Ci trzeba przyznać trochę racji, nie miał chłop szczęścia do tych derektorów. Najpierw w lipie zatrudnił sobie osobę która kopała pod nim dołki, a następnie w Zaklikowie zatrudnił człowieka jak się okazuje dziś dwulicowego który z tego co wiem od nauczycieli ze szkołą i jej finansami nie radzi.

  ad.4
  Reperacja tamy trwała LATA? Piszesz jak by robione to było conajmniej 5 lat, a zostało zrobione w 1,5 roku. Wiem, tak, też słyszałem jak nie raz stałem na tamie gdy przychodziły „mondre” inżyniery i opowiadały że tu piachu wystarczy nawieźć i będzie jak nowe. Widać jesteś jednym z tych inteligentów(zakładam że studia ukończone jakieś historyczne, albo jakaś europeistyka bo po zawodówce w budowlance mają większe pojęcie iby głupot nie wypisywali), którzy podczas „katastrofy budowlanej” bo tak było to kwalifikowane, nie robią projektu bo po co, nie zgłaszają tej sprawy nigdzie bo po co, generalnie samowolka nawieźć piachu i będzie chodzić. A jak za przeproszeniem „pie*****ie” znowu? To od nowa na sypać, będzie szybko tanio i dobrze.

  ad5.
  Kawką, czekoladkami i WHISKY aktualnie karmi jeden z jego kontrkandydatów, któremu Zaklików do tej pory nie był potrzebny, wolał Pysznicę 🙂 Możesz zapytać, o to choćby strażaków, emerytów i wielu innych co dobrego w ostatnim czasie pili/jedli.
  Co do wywierania „wpływu”słychać to również od strony jego kontrkandydata, więc jak to mówią „przyganiał kocioł garnkowi”. Zapytaj nauczycieli, czy nie boją się aktualnego dyrektora by pójść do burmistrza w swoich sprawach – to nie jest zastraszanie? . Jak zapytasz to zdaj relację, rzetelną.

  ad.6

  Nie wiem jak było w 2013, wiem że w 2014 goście z Ukrainy byli ugoszczeni w nowo-wyremontowanym budynku Sanny. PS. Zdradź wszystkim co za „wypasiony prezent”otrzymał od Ukraińców ?

  ad.7
  Na pewno wywiera wpływ na pracowników, ot co możesz być pewien.

  ad.8
  Być może, ale mimo to, to za jego kadencji udało się to zrobić, były konsultacje, były 2 referenda, były rysowane na nowo mapy Zaklikowa,były odwołania (nie pamiętasz zapewne ale przy pierwszym podejściu nie udało się uzyskać akceptacji praw miejskich w Zaklikowie.

  A teraz Ty kolego odpowiedz na zasadnicze pytanie:
  Jakie było zadłużenie powiatu Stalowowolskiego na początku piastowanej kadencji Wicestarosty przez Pana Mariusza S. a jakie jest aktualnie? O ile się zmieniło, liczbowo i procentowo? Mówisz że aktualny burmistrz zaciąga kredyty a nie spłaca, to jestem ciekawy ja, jak i zapewne mieszkańcy jak się ma w tym przypadku kondycja finansowa Starostwa którym współkieruje Pan S. Jesteś POinformowany więc na pewno doskonale wiesz.

  Drodzy mieszkańcy nie dajcie się omamić obietnicami. Jeżeli ktoś będąc 8 lat w starostwie, nie zrobił niczego widocznego dla was,nie chciał między wami mieszkać i wyprowadził się do Pysznicy, to na pewno nie idzie tu po to żeby zrobić coś dobrego, tylko po to by mieć pracę, na wypadek jak by się karty w starostwie nie poukładały.

  Reply
 22. Poinformowany współpracownik

  1. Kredyty, kredyty, kredyty + ostatni rok kadencji to jeszcze więcej kredytów! Przez pierwsze dwa lata nie zauważyłem żadnych działań na korzyść Gminy (no może tylko chodnik, który położono od domu Mości Pana Budowniczego Zdzisława W. do jego sklepu, ot tak żeby mu się wygodniej do pracy chodziło) i załatwianie sobie przydupasów (przepraszam za słownictwo, ale inaczej tego nie nazwę) i szerzenie układów. Szkoda tylko, że Mości Pan Obiecanka Cacanka Zdzisław W., ludzi na poziomie odesłał do lamusa, a zaprosił do współpracy takich, z którymi się procesuje. Jakoś nie budzi to zaufania. Ostatni rok to wydawanie pożyczonych pieniędzy na to co widać gołym okiem, bo przecież budżetu nie widzimy.
  2. Sprawa klas mundurowych. Jak można się chwalić czymś co przez ostatni rok z winy Mości Pana Niszczyciela Zdzisława W. ledwo żyje? Dlaczego Pan Burmistrz nie dał dofinansowania na autobus dla dzieci chętnych przyjść do naszego mającego piękną historię Liceum? Było to około 10 osób! To ponad połowa klasy! A autobus i tak jeździ! Więc dla mnie hipokryzją jest przypisywanie sobie utworzenie klas mundurowych. Utworzenie stowarzyszeń ze Szkół Państwowych to kolejny wymysł… może odciąży to w jakiś sposób koszty utrzymania szkół, ale wynagrodzenia kilkuset osób związanych ze szkołami ulegną wielkiemu obniżeniu, a część osób będzie wymagało zwolnienia.
  3. Dodatkowo Mości Pan Brak kompetencji nie miał pojęcia co to są projekty przyznawane szkołom i jakie korzyści mogą one przynieść, dlatego notorycznie utrudniał ich realizację, poprzez zaniedbywanie terminów, błędy w pismach. Brak chęci do włożenia odrobiny wysiłku by pozyskać pieniądze z zewnątrz!
  4. Reparacja tamy w Zaklikowie trwała lata! I nadal nie wiem czy zalew jest miejscem dla rekreacji czy wędkarzy? Nie upiecze się dwóch pieczeni na jednym ogniu.
  5. Relacje z mieszkańcami i współpracownikami. Mości Pan Nie Do Życia We Wspólnocie jeszcze niedawno prowadził listę zapisów do przyjęcia petentów. Dzisiaj biega po Zaklikowie i zaprasza do Urzędu, kawka, czekoladki. Jak wybory zmieniają ludzi! Niejednokrotnie słyszałem o „delikatnym” wywieraniu wpływu, żeby nie użyć tu słowa szantaż na osoby, które są od niego w jakims stopniu zależne (nie tylko politycznie).
  6. Polsko-ukraińska wymiana młodzieży. Chyba jeszcze nigdy się tak nie wstydziłem przed obcymi ludźmi. Jeśli Szanowny Pan Kulturka i Klasa Zdzisław W. przyjmuje u siebie w domu gości tak jak przyjął naszych wschodnich sąsiadów.. to chyba nie ma zbyt wielu gości! Wymiana w 2013 roku to było coś… podczas Dni nad Sanną w 40’C nie zapewnił nawet butelki wody dla dzieci, które w pięknych narodowych strojach zaprezentowały się na scenie… nie wiem jak musiał się czuć gdy dostał wypasiony prezent, a sam dla gości nie miał nic! Możliwe, że nawet tego nie zauważył… zachowanie poniżej jakiegokolwiek poziomu. Dobrze, że się chociaż zreflektował ostatniego dnia, gdy przyniósł w reklamówce roztopione cukierki czekoladowe. 🙂
  7. Dlaczego często się zdarza, że podczas godzin pracy Mości Pan Szczery i Dobroduszny Zdzisław W. jest widywany w rodzinnym sklepie? Robi zakupy? Kontroluje utarg? Wywiera wpływ na pracowników?
  8. O prawa miejskie Zaklikowa zaczęto ubiegać się lata temu. Mości Pan Spadkobierca Stanisława Zakliki Zdzisław W. przypisuje wszystkie zasługi sobie, ale jak zwykle SUKCES MA WIELU OJCÓW.

  Z tego co obserwuję od kilku lat nóż się w kieszeni otwiera. Drodzy mieszkańcy nie dajcie się omamić obietnicami i poklepywaniem po plecach. Wielu już się przejechało. Człowiek nie zmieni się w kilka miesięcy!

  Reply
  1. kto to

   Witam, ten poinformowany współpracownik to z przechylenia w kierunku oświaty bojacy się o stołek i wchodzący w nowe układy zeby go nie stracic. Są tacy wsrod elity nauczycieli zdziwilibyscie się jak można walczyć o władze i układać się choćby i co cztery lata – dla samego stołka.

   Reply
 23. lagodna herta

  To ladnie ze strony obecnego burmistrza i rady miasta, ze rozliczaja sie przed spoleczenstwem skladajac tak szczegolowe sprawozdanie. Mysle, ze tak wlasnie byc powinno zawsze.

  Reply
 24. jojo

  Drogi Redaktorze,a gdzie jest jeszcze dokumentacja fotograficzna/przecież też została wysłana/ z wykonanych inwestycji,wszak ona bardziej dociera do wyobraźni wyborców.Myślę,że nie zapodziała się gdzieś ona więc proszę o jej upublicznienie

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code