Stypendium dla uczniów – złóż wniosek

Data dodania: 16 lipca 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Wydarzenia | Brak komentarzy

Ustawa o systemie oświaty umożliwia przyznanie uczniom stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe uzasadniające udzielenie takiej pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej dla ucznia należy złożyć w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół  do dnia 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października roku szkolnego 2015/2016.

Blankiet wniosku można pobrać na stronie internetowej Gminy Zaklików (www.zaklikow.pl), w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Zaklikowie lub w szkole.

Wyciąg z „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zaklików”:

  1. Stypendium szkolne przyznaje Burmistrz Zaklikowa w drodze decyzji administracyjnej.
  2. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:
  • rodziców albo pełnoletniego ucznia
  • odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych
  1. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.
  2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.
  3. Wniosek powinien zawierać udokumentowanie sytuacji materialnej w formie zaświadczeń lub oświadczeń.”

Źródło: www.zaklikow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code