Ważne dla Lipy i Zdziechowic Drugich

Data dodania: 22 stycznia 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Wydarzenia | Jeden komentarz

W dniu 15.01.2015 r. Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny pismem GN.I.6620..3.2015 zawiadomił o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów obrębów ewidencyjnych Lipa i Zdziechowice Drugie.

Zawiadomienie wskazuje ponadto, że informację o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu dla wszystkich zainteresowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia.

Do wykonania prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów obrębów ewidencyjnych Lipa i Zdziechowice Drugie upoważniony jest Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „PRYMAT” Sp. z o.o. ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa.

Ewidencja ma doniosłe znaczenie dla wszystkich właścicieli gruntów i budynków w wymienionych obrębach geodezyjnych.

Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

Po upływie terminu 15 dni dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

Zarzuty zgłoszone po upływie terminu 30 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Wyniki prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków mają zasadnicze znaczenie dla praw właścicielskich, gdyż zdarzało się, że niektórzy wykonawcy działali w sposób dowolny, dokonując samowolnych zmian w przebiegu granic działek lub powierzchni gruntów na szkodę ich właścicieli. Przywrócenie natomiast stanu faktycznego jest bardzo trudne, czasochłonne i niejednokrotnie kosztowne.

Dlatego też MiastoZaklikow.pl informuje, że każdy właściciel gruntów i budynków położonych w obrębach ewidencyjnych Lipa i Zdziechowice Drugie winien zapoznać się z dokumentacją po jej wyłożeniu do wglądu i zgłosić ewentualne uwagi do projektu. Częstą praktyką jest zmiana przebiegu granic działek wzdłuż dróg komunikacyjnych, poprzez poszerzanie dróg kosztem działek przylegających do tych dróg. Nie zgłoszenie uwag i zarzutów jest poczytywane jako wyrażenie zgody na dane przedstawione w projekcie. 

  1. bz

    Brzmi to trochę jak bełkot urzędniczy…. nie można by takich informacji przekazywać tłumacząc z polskiego na nasze ?

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code