Wiele niezgodności w projekcie operatu dla Lipy

Data dodania: 23 listopada 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Wydarzenia | Brak komentarzy

Dzień dzisiejszy 23.11.2015 r. był ostatnim dniem na zgłaszanie uwag do wyłożonego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli projektu operatu opisowo-kartograficznego, po wykonaniu prac geodezyjnych związanych z modernizacją gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Lipa.

Do dnia dzisiejszego można było zgłaszać  uwagi do tego projektu. Z informacji jakie uzyskano w sprawie tego projektu wynika, że ci którzy zapoznali się z tym projektem mieli szereg uwag do przebiegu granic swoich nieruchomości oraz zmian powierzchni tych nieruchomości. Nie wiadoma jest liczba osób, które zlekceważyły tę sprawę a granice ich działek zmieniły swe położenie.

Ci którzy się spóźnili, lub z innych przyczyn nie zapoznali się z projektem operatu muszą oczekiwać, aż informacje o tym starosta ogłosi w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, powinien w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa tych informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji, co otworzy drogę administracyjno-prawną.

Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

Zarzuty zgłoszone po upływie terminu 30 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Naprawienie błędów, nawet oczywistych, po tych 30 dniach jest trudne i kosztowne. Natomiast spraw tych nie załatwi pozew zbiorowy.

Jest to informacja dla tych osób, a jest ich wiele, które stwierdziły lub dopiero stwierdzą rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a wykonaną przez firmę Pryzmat z Częstochowy dokumentacją geodezyjno-kartograficzną dotyczącą ich nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code