Wyłożenie projektu operatu dla Lipy.

Data dodania: 16 października 2015 | Autor artykułu: Jan Pataraniak | Kategoria: Wydarzenia | Brak komentarzy

W dniu 14.10.2015 r. Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny pismem GN.I.6620.2.3.2015 zawiadomił o wyłożeniu projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu ewidencyjnego Lipa.

Projekt operatu opisowo-kartograficznego zostanie wyłożony do wglądu dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego w dniach od 02.11 do 23.11.2015 r. w dni robocze od 8.00 do 15.00 w pokoju nr 3 i 8.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

Po upływie terminu 15 dni dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

Zarzuty zgłoszone po upływie terminu 30 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Dlatego też MiastoZaklikow.pl informuje, że każdy właściciel gruntów i budynków położonych w obrębie ewidencyjnym Lipa winien zapoznać się z dokumentacją i zgłosić ewentualne uwagi do projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

code